Porady prawne w 2017 roku

1. Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

2. Nienależnie pobrane świadczenie

3. Służebność mieszkania, a wpis do KW

4. Zobowiązanie do leczenia odwykowego

5. Blokada alkoholowa (auto)

6. Nabycie do majątku osobistego małżonka

7. Odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia

8. Ubezwłasnowolnienie całkowite (przesłanki)

9. Odrzucenie spadku przez małoletniego

10. Rozłożenie grzywny na raty

11. Wymeldowanie w trybie administracyjnym

12. Zatarcie skazania

13. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (dokumenty)

14. Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka

15. Oświadczenie o odrzuceniu spadku (wymogi formalne)

16. Zgoda na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia

17. Immisje

18. Polisa na życie, a spadek

19. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (eksmisja)

20. Zwolnienie lekarskie, a urlop

21. Ciąża, a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

22. Czy pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę

23. Separacja

24. Zgłoszenie budowy garażu

25. Alimenty wstecz

26. Ciąża, a praca w porze nocnej

27. Rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 kodeksu pracy

28. Umowa zawarta na odległość

29. Błędy w świadectwie pracy

30. Pracownik w wieku przedemerytalnym

31. Świadczenie pielęgnacyjne, a zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne

32. Zaspokajanie potrzeb rodziny

33. Testament, zachowek

34. Eksmisja – prawo do lokalu socjalnego

35. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (roszczenia)

36. Nieobecność w pracy a zwolnienie

37. Kredyt sprzed wielu lat

38. Śmierć dłużnika, a roszczenia do spadkobierców

39. Spadek, a wpis prawa własności w KW

40. Ochrona przed długami małżonka – intercyza

41. Potrącenie

42. Właściwość przemienna art. 37 kpc

43. Zaliczka, a zadatek

44. Okres przechowywania dokumentacji medycznej

45. Zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

46. Dożywocie

47. Darowizna pojazdu

48. Uchylenie ubezwłasnowolnienia

49. Współkorzystanie z mieszkania

50. Współwłasność lokalu – przychody